Vedtægter

Navn, hjemsted m.v.

§ 1. Rådet for Sikker Trafik er en privat sammenslutning af myndigheder og landsdækkende organisationer.

Stk. 2. Rådet for Sikker Trafiks administration er beliggende i Hovedstadsområdet.

Stk. 3. I forbindelse med navnet har Rådet for Sikker Trafik ret til at anvende en afbildning af en ministeriel krone.

Stk. 4. Rådet for Sikker Trafik er undergivet kontrol af Transportministeriet.

Formål

§ 2. Rådet for Sikker Trafiks formål er at fremme færdselssikkerheden ved at udbrede kendskab til og forståelse for de farer og vanskeligheder, trafikanterne møder i færdslen, og give trafikanterne viden om færdselsregler og sikkerhedsfremmende udstyr, samt arbejde for, at trafikanterne aktivt bidrager til opnåelse af større færdselssikkerhed.

Stk. 2. Rådet for Sikker Trafik skal i øvrigt - inden for lovgivningens rammer - virke for gennemførelse af færdselssikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Medlemmer

§ 3. Som medlem af Rådet for Sikker Trafik kan optages: 

  • statslige og kommunale myndigheder,
  • landsdækkende organisationer og
  • enkeltpersoner, som i deres virksomhed kan bidrage til at opfylde Rådet for Sikker Trafiks formål, eller som kan tilføre Rådet for Sikker Trafik en ønskelig sagkundskab.

Stk. 2. Rådet for Sikker Trafik kan udnævne æresmedlemmer.

Stk. 3. Rådet for Sikker Trafik udgiver hvert år en liste over sine medlemmer. 

§ 4. Beslutning om optagelse af medlemmer træffes af Rådet, jf. §§ 5 - 7.

Optagelsen skal godkendes af Transportministeriet. 

Optagelsen kan gøres tidsbegrænset.

Stk. 2. Efter indstilling fra Rådet udpeges formanden og næstformanden af Transportministeriet for en periode på 3 år. Formanden og/eller næstformanden behøver ikke i forvejen at være medlem af Rådet. Det bør tilstræbes, at udpegning af formand og næstformand ikke finder sted i samme år. 

Stk. 3. Rådets medlemmer må ikke uden Transportministeriets forudgående godkendelse modtage vederlag for arbejde, der har forbindelse med Rådets virksomhed.

Stk. 4. Rådet for Sikker Trafik samarbejder med politikredsene, idet den stedlige politidirektør udpeger en eller flere polititjenestemænd, som repræsenterer Rådet for Sikker Trafik i politikredsen. Politidirektøren kan selv påtage sig hvervet som Rådet for Sikker Trafiks repræsentant.

Organisation

Rådet

§ 5. Rådet for Sikker Trafiks øverste myndighed er Rådet, der over for Transportministeriet er ansvarlig for, at Rådet for Sikker Trafiks virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningens regler.

Stk. 2. Ordinære rådsmøder afholdes hvert år inden udgangen af april måned samt inden udgangen af september måned.

Stk. 3. Formanden indkalder Rådet til møde så ofte, dette findes fornødent, og træffer bestemmelse om tid og sted for mødernes afholdelse. Såfremt mindst 3 af Rådets medlemmer fremsætter begæring herom, skal formanden så hurtigt som muligt og senest inden 8 dage indkalde Rådet til møde, der afholdes senest 3 uger efter indkaldelsen. Formanden leder Rådets forhandlinger. Næstformanden fungerer i formandens fravær som formand.

§ 6. Dagsordenen for det ordinære rådsmøde i foråret skal omfatte følgende:

Formandens beretning om Rådet for Sikker Trafiks virksomhed i det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

Valg af 7 medlemmer til forretningsudvalget (hvert andet år).

Valg til eventuelle andre udvalg.

Eventuelt valg af revisor.

Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller fra forretningsudvalget.

Stk. 2. Dagsordenen for det ordinære rådsmøde i efteråret skal omfatte følgende:

Forelæggelse af budget for det kommende finansår til godkendelse.

Forelæggelse af Rådet for Sikker Trafiks aktivitetsplan for det kommende år til godkendelse.

Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller fra forretningsudvalget.

Stk. 3. Dagsordenen til de ordinære rådsmøder udsendes senest 3 uger før mødet. I det år, hvor der vælges medlemmer til forretningsudvalget, skal dagsordenen være ledsaget af en indstilling fra forretningsudvalget om udvalgets sammensætning.

§ 7. Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, udslaget.

Stk. 2. Hvert af Rådets medlemmer kan indbringe spørgsmål vedrørende Rådet for Sikker Trafiks arbejde til drøftelse. Henvendelse herom rettes til formanden senest 3 dage før det Rådsmøde, hvor spørgsmålet ønskes drøftet.

Stk. 3. Der udarbejdes referat af det på Rådets møder passerede, og referat sendes til alle Rådets medlemmer. Mødereferaterne udgør protokol for Rådet.

Stk. 4. Rådet forpligtes over for tredjemand ved formanden og 2 medlemmer af forretningsudvalget. Dog kan forretningsudvalget meddele direktøren de fornødne fuldmagter til over for myndigheder, bank, presse o. lign. at underskrive på Rådets vegne.

Forretningsudvalg

§ 8. Rådet nedsætter et forretningsudvalg på indtil 14 medlemmer til under ansvar over for Rådet at forestå ledelsen af Rådet for Sikker Trafiks virksomhed.

Stk. 2. Forretningsudvalget består af Rådets formand og næstformand, 3 repræsentanter for Transportministeriet og 2 repræsentanter for Justitsministeriet samt 7 andre medlemmer, der vælges af Rådet blandt dettes medlemmer for 2 år ad gangen. 

Stk. 3. Forretningsudvalget ledes af Rådets formand eller i dennes fravær af næstformanden.

§ 9. Formanden indkalder forretningsudvalget til møde efter behov - normalt med ikke større interval end 3 måneder - bortset fra sommermånederne juni, juli og august. Såfremt et forretningsudvalgsmedlem ønsker udvalget indkaldt, skal formanden snarest muligt indkalde til møde, der afholdes senest 8 dage efter at begæringen er fremsat.

Stk. 2. Såfremt et forretningsudvalgsmedlem ønsker en sag behandlet på et ordinært forretningsudvalgsmøde, skal skriftligt forslag herom være formanden i hænde inden 3 uger før mødet.

Stk. 3. Det påhviler forretningsudvalget at føre tilsyn med, at vedtægternes bestemmelser overholdes, herunder at formandskabet og direktøren ikke overskrider de dem i medfør af vedtægter og rådsbeslutninger indrømmede beføjelser. Endvidere skal forretningsudvalget gennemgå de til forelæggelse for Rådet udarbejdede regnskaber og budgetter. Vedrørende revision henvises til vedtægternes § 16.

Stk. 4. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden - eller i dennes forfald næstformanden - er til stede.

Stk. 5. Afgørelse træffes med simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende forretningsudvalgsmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 6. Formanden kan træffe beslutning i sager, der ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager optages på dagsordenen for førstkommende møde i forretningsudvalget.

Stk. 7.  Der udarbejdes referat af det på forretningsudvalgets møder passerede, og referatet sendes til alle medlemmer af forretningsudvalget. Mødereferaterne udgør protokol for forretningsudvalget.

Øvrige udvalg

§ 10. De i henhold til vedtægternes § 6, stk. 1, nr. 4, nedsatte udvalg vælger selv af deres midte en formand. Indkaldelse til møder sker ved direktøren på foranledning af formanden for det pågældende udvalg. I indkaldelsen skal så vidt muligt anføres, hvilke emner der agtes drøftet.

Stk. 2. Forretningsudvalget kan uden for de i vedtægternes § 6, stk. 1, nr. 4, nævnte tilfælde selv nedsætte arbejdsudvalg efter behov.

§ 11. Ledelsen af udvalgsmøderne påhviler disses formænd. Er formanden fraværende, afgøres det ved afstemning, hvem ledelsen skal påhvile, medmindre der er valgt en næstformand, idet denne opgave i så fald påhviler denne.

Stk. 2. Udvalgenes beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, med mindre et af udvalgets medlemmer forlanger, at det pågældende anliggende skal forelægges for forretningsudvalget, henholdsvis Rådet.

Stk. 3. For at et udvalg skal være beslutningsdygtigt, må mindst halvdelen af dets medlemmer være til stede. Et udvalgsmedlem må ikke deltage i afstemninger angående spørgsmål om aftale mellem Rådet for Sikker Trafik og vedkommende selv.

Stk. 4. Der udarbejdes referat af udvalgets møder, og referatet sendes til udvalgets medlemmer.

Direktion

§ 12. Til at lede Rådet for Sikker Trafiks sekretariat ansætter forretningsudvalget en administrerende direktør til varetagelse af den daglige ledelse af administrationen. De nærmere regler for direktørens virke fastlægges i en af forretningsudvalget udfærdiget instruks.

Stk. 2. Direktørens ansættelsesvilkår og den udfærdigede instruks skal godkendes af Transportministeriet.

Stk. 3. Direktøren ansætter og afskediger Rådets medarbejdere. Løn- og ansættelsesvilkår for Rådets medarbejdere fastsættes eller aftales af det ministerium, som varetager statens arbejdsgiverrolle.

Ligestilling

§ 13. Rådet for Sikker Trafik skal såvel i egen organisation som i Rådets ledende organer tilstræbe, at der så vidt muligt er en ligelig repræsentation fordelt på køn.

Økonomi

§ 14. Hvert år udarbejdes et budget for det følgende år, som forelægges Rådet til godkendelse, jf. § 6, stk. 2, nr. 1. De fornødne penge til Rådet for Sikker Trafiks virksomhed søges i øvrigt tilvejebragt ved opnåelse af bidrag fra andre offentlige myndigheder, institutioner, fonde, organisationer, virksomheder og privatpersoner.

§ 15. Rådet for Sikker Trafik kan til sine tryksager, film og øvrige kommunikationsmidler tegne annoncer eller indgå aftaler med institutioner, organisationer eller virksomheder. Tilsvarende kan der indgås aftaler med kommercielle TV-udbydere om indrykning af kampagnefilm mv. samt gøres brug af sociale medier. Annoncer, kampagnefilm mv. skal understøtte formålet med aktiviteten.

Stk. 2. Rådet for Sikker Trafik forventes at holde sig orienteret om relevante tendenser og forskningsmæssige resultater i såvel indland som udland og kan i tilknytning hertil indgå i forpligtende partnerskaber med relevante samarbejdspartnere. Tilsvarende kan Rådet for Sikker Trafik indgå forpligtende økonomiske aftaler med såvel inden- som udenlandske forskningsinstitutter, virksomheder mv. i bestræbelserne på at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for at rådgive om trafiksikkerhedsmæssige spørgsmål.

Stk. 3. Rådet for Sikker Trafik kan give institutioner, organisationer eller virksomheder, der fabrikerer, fremstiller eller sælger tryksager eller andet kommunikationsmateriale, der kan have betydning for færdselssikkerheden, tilladelse til i de enkelte tilfælde at benytte Rådet for Sikker Trafiks anbefalings- eller godkendelsesstempel, eller at henvise til samarbejdet i deres markedsføring mv.

§ 16. Rådet for Sikker Trafiks regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af Rådet for Sikker Trafiks statsautoriserede revisor i henhold til § 9 aftale mellem Rigsrevisionen, Transportministeriet og Rådet for Sikker Trafik.

Årsregnskabet fremsendes til Transportministeriet.

Stk. 2. Samtlige regnskabsbilag påtegnes af direktøren eller den, direktøren bemyndiger hertil.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 17. Ændring af vedtægterne kan ske ved Rådets beslutning herom på et ordinært Rådsmøde, jf. § 7, stk. 1. Transportministeriet skal godkende enhver vedtægtsændring.

Stk. 2. Beslutning om opløsning af Rådet for Sikker Trafik og om anvendelse af de økonomiske midler, som ved en eventuel opløsning måtte være til stede, træffes af Rådet, dog således at de økonomiske midler skal tilfalde en anden forening/organisation m.v. som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål fortrinsvis inden for færdselssikkerhedsarbejde eller andet skades/ulykkesforebyggende arbejde. Beslutningen skal godkendes af Transportministeriet.

 

Vedtaget på Rådets møde den 25. april 2023.

Godkendt af Transportministeren den 22. august 2023.